Các tệp thông tin nhỏ phê duyệt việc dùng cookies có khả năng được tải xuống máy tính cá nhân , máy tính xách tay hay thiết bị di động của bạn lúc bạn truy cập mu88 lần đầu. Chuyện này sẽ đồng thuận máy chủ ghi nhận thông tin từ trình duyệt web của khách hàng. Các dữ liệu ví như mẫu hình duyệt web, mai mối và sở thích của khách hàng sẽ được đưa vào sử dụng để đồng ý điều chỉnh đơn giản hơn giữa các trang và thay đổi trải qua duyệt web của khách hàng nói chung.

Bạn không bắt đành phải chấp nhận cookies từ bọn tôi và bạn có quyết định chấp thuận, không đồng ý hoặc xóa các cookies ngày nay bằng phương pháp sửa đổi lắp đặt trong trình duyệt web của bạn. Ngoài ra, chọn không đồng ý có khả năng khiến trải qua duyệt web chậm lại trên website của bọn tôi.

Có thể có cookies từ các bên thứ ba ( cookies bên thứ ba ) mà bọn tôi đã giao kèo với họ để phân phối các giải pháp nhất quyết trên website này. Cũng có thể có cookies bên thứ ba từ các miền hoặc website mà các kết nối của họ nhiều khả năng được cho vào hoặc tham khảo và đối chiếu đến trên website của bọn tôi. Công ti không được cấp quyền giám soát đối với những cookies bên thứ ba này. Bạn có khả năng chọn đồng thuận hoặc khước từ chèn cookies bên thứ ba.